Napísal: Super User

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z332-511-51 - Financovanie
prevádzkových nákladov MAS Dukla spojených s riadením uskutočňovania
stratégie CLLD

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q002-511/512-28 - Financovanie
implementácie stratégie CLLD MAS Dukla  

Zmluva o poskytnutí NFP č. NFP309190P186 - Animácie MAS Dukla

Zmluva o NFP č. 191PO040020 - Vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja (CLLD) pre Občianske združenie Dukla - prípravná podpora

 Zmluva o poskytnutí NFP Č.IROP - 302051N584 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dukla

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania