MAS Dukla, o.z.

telefón: +421 905 841 959

E-mail: masdukla@masdukla.sk

Napísal: Super User
Kategória:

 

"Výzva MAS_067/7.5/1 s prílohami" "Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry." - 19.7.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/4 s prílohami" "Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie." - 19.7.2021 - ukončené


"Výzva MAS_067/1.2/1 s prílohami" "Podpora na demonštračné činnosti a
informačné akcie" - 28.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.1/1 s prílohami" Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/3 s prílohami" Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov - 21.6.2021 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/2 s prílohami" Podpora na investície do vytvárania a
rozvoja nepoľnohospodárskych činnosti - 21.6.2021 - ukončené

Výzva  na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP pre PRV 2014-2020 pre
podopatrenia 1.2 a 6.1 - 15.6.2021 - ukončené

Výzva MAS_067/8.5/1 s prílohami - 20.11.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/6.4/1 - aktualizácia" - 12.03.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/4.1/2 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/3 s prílohami" - 28.02.2020 - ukončené

Výzva MAS_067/7.2/3 s prílohami - 28.02.2020 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 4.1, 6.4 a 8.5 - 17.02.2020 - ukončené

"Výzva MAS_067/6.4/1 s prílohami" - 20.12.2019 - ukončené

"Výzva na výber odborných
hodnotiteľov ŽoNFP z PRV 2014 -2020 pre podopatrenie 4.1"- 16.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 05.09.2019 - ukončené

  "Výzva MAS_067/4.1/1 s prílohami" -30.08.2019 - ukončené

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 - 2020, podopatrenia 7.2, 7.4., 7.5  - 12.07.2019 - Príloha k výzve na výber Odborných hodnotiteľov - ukončené

 "Výzva MAS_067/7.2/2 s prílohami"  - 28.06.2019 - ukončené

"Výzva MAS_067/7.4/2 s prílohami" - 13.06.2019 - ukončené

Napísal: Super User
Kategória:

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

 

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia č. 2 - aktualizované k 19.8.2021.

10. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 21.10.2022 - výška alokácie 100.000,00 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - aktualizácia
č. 1 - aktualizované k 10.5.2021 -  neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.2 - od 19.8.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 10.5.2021

8. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 24.10.2022 - výška alokácie 0,00 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel - aktualizácia č. 1 -
aktualizované k 23.4.2021

10. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 21.10.2022 - výška alokácie 27 659,35 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" aktivita A1 Podpora
podnikania a inovácií - aktualizácia č. 1 - aktualizované k 8.4.2021

11. kolo otvorenej výzvy - dátum uzavretia kola 10.10.2022 - výška alokácie 461.528,16 €

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-004 s prílohami" aktivita B3 Nákup vozidiel
spoločnej dopravy osôb - 22.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

Oznámenie o používaní loga MIRRI

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-003 s prílohami" aktivita B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel - 21.04.2020  - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 - od 23.4.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-512-002 s prílohami" aktivita B1 Investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry - 21.04.2020 - aktualizované k 1.10.2020 neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 10.5.2021

"Výzva IROP-CLLD-Q002-511-001 s prílohami" - 31.12.2019 - aktualizovane k 1.10.2020 - neplatná verzia - ďalej platná ako aktualizácia č.1 od 8.4.2021

Napísal: Super User
Kategória:

REGIONÁLNY PRODUKT HORNÝ ŠARIŠ

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci IROP, že Riadiaci orgán pre IROP zverejnil aktualizované prílohy Implementačného modelu, ktoré sa môžu týkať aj uvedených žiadateľov a ktoré môžu byť relevantné pri príprave ŽoPr.

 

 Informácia pre žiadateľov o príspevok v rámci IROP

                                                                                                

Oznámenie o používaní loga MIRRI

"Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné
skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou
COVID-19"